300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द

300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द

Contents hide
1 300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द
1.1 मराठी व्याकरण-विरुद्धार्थी शब्द
1.1.2 opposite words in marathi
1.1.3 विरुद्धार्थी शब्द
1.1.3.58 विरुद्धार्थी शब्द । opposite words in marathi

मराठी व्याकरण-विरुद्धार्थी शब्द

 

Opposite Words In Marathi विरुद्धार्थी शब्द
300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द

 

विरुद्धार्थी शब्द : Opposite Words In Marathi विरुद्धार्थी शब्दाचा अर्थ उलटा शब्द किंवा विरुद्ध शब्द असा होतो. जे शब्द कोणत्याही शब्दाच्या विरुद्ध किंवा विरुद्धार्थी अर्थ देतात त्यांना विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात.

विरुद्धार्थी शब्द मराठी । opposite words give

विरुद्धार्थी शब्दांना इंग्रजीत Antonyms Words असेही म्हणतात. उदाहरणार्थ, विश्वास-अविश्वास, ज्ञान-अज्ञान, मान-अपमान, शुभ-अशुभ, रात्र – दिवस, लिंग बदलामुळे तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द जसे- गाय-बैल, राजा-राणी, भाऊ-बहीण मुलगा-मुलगी, राजेशाही-प्रजासत्ताक, आणि विरुद्ध जात शब्दांपासून बनलेले विरुद्धार्थी शब्द- किमान-कमाल, गुलाम-मुक्त, गोड-कडू इ .

 

opposite words in marathi

 

● एकमत x दुमत
● उदय x अस्त
● आशीर्वाद x शाप
● अधिक x उणे
● धूर्त x भोळा
● थोर x सान
● अनुयायी x पुढारी
● दोषी x निर्दोषी
● अभिमानी x निराभिमानी
● देशभक्त x देशद्रोही
● कृत्रिम x नैसर्गिक
● सकर्मक x अकर्मक
● लोभी x निर्लोभी
● साकार x निराकार
● स्वर्ग x नरक
● दिन x रजनी
● अध्ययन x अध्यापन
● स्वकीय x परकीय
● मनोरंजक x कंटाळवाणे
● सौंदर्य x कुरूपता
● खंडन x मंडन
● उघड x गुप्त
● अवखळ x गंभीर
● उथळ x खोल
● रणशूर x रणभिरू
● माजी x आजी
● शाप x वर
● सुरस x निरस
● पूर्णांक x अपूर्णांक
● नि:शस्त्र x सशस्त्र
● सुजाण x अजाण
● गंभीर x अवखळ
● सुलक्षणी x कुलक्षणी
● चोर x साव
● सुज्ञ x अज्ञ
● सुकाळ x दुष्काळ
● सगुण x निर्गुण
● चपळ x मंद
● सुबोध x दुर्बोध
● दुष्ट x सुष्ट
● स्वातंत्र्य x पारतंत्र्य

 

300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द

Video credits : 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬𝐡𝐚𝐥𝐚 club youtube channel

संपूर्ण मराठी व्याकरण-विरूद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द

● शोक x आनंद
● अज्ञान x सज्ञान
● क्षर x अक्षर
● हित x अहित
● पौर्वात्य x पाश्चिमात्य
● विधवा x सधवा
● स्वातंत्र्य x पारतंत्र्य
● स्वस्त x महाग
● स्वतंत्र x परतंत्र
● समता x विषमता
● सफल x निष्फल
● एकमत x दुमत
● उदय x अस्त
● आशीर्वाद x शाप
● अधिक x उणे
● धूर्त x भोळा
● थोर x सान
● अनुयायी x पुढारी
● दोषी x निर्दोषी
● अभिमानी x निराभिमानी
● देशभक्त x देशद्रोही
● कृत्रिम x नैसर्गिक
● सकर्मक x अकर्मक
● लोभी x निर्लोभी
● अध्ययन x अध्यापन
● स्वकीय x परकीय
● मनोरंजक x कंटाळवाणे
● सौंदर्य x कुरूपता
● खंडन x मंडन
● उघड x गुप्त
● अवखळ x गंभीर
● उथळ x खोल
● रणशूर x रणभिरू
● माजी x आजी
● शाप x वर
● अवनत x उन्नत
● तीव्र x सौम्य
● अवधान x अनावधान
● प्रसन्न x अप्रसन्न
● सुशिक्षित x अशिक्षित
● सुलभ x दुर्लभ
● सदाचरण x दुराचरण
● संकुचित x व्यापक
● सुधारक x सनातनी
● सुदिन x दुर्दिन
● ऋणको x धनको
● क्षणभंगुर x चिरकालीन
● अबोल x वाचाळ
● आसक्त x अनासक्त
● उत्तर x प्रत्युत्तर
● उपकार x अपकार
● घाऊक x किरकोळ
● अवजड x हलके
● उदार x अनुदार
● उतरण x चढण
● तारक x मारक
● दयाळू x निर्दय

 

विरुद्धार्थी शब्द । opposite words in marathi
300 Opposite Words In Marathi - विरुद्धार्थी शब्द
300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द

 

● नाशवंत x अविनाशी
● धिटाई x भित्रेपणा
● पराभव x विजय
● राव x रंक
● रेलचेल x टंचाई
● सरळ x वक्र
● सधन x निर्धन
● वियोग x संयोग
● राकट x नाजुक
● लवचिक x ताठर
● उदार x अनुदार
● उतरण x चढण
● तारक x मारक
● दयाळू x निर्दय
● नाशवंत x अविनाशी
● धिटाई x भित्रेपणा
● पराभव x विजय
● राव x रंक
● रेलचेल x टंचाई
● सरळ x वक्र
● सधन x निर्धन
● वियोग x संयोग
● राकट x नाजुक
● लवचिक x ताठर
● एकमत x दुमत
● उदय x अस्त
● आशीर्वाद x शाप
● अधिक x उणे
● धूर्त x भोळा
● अनुयायी x पुढारी
● दोषी x निर्दोषी
● सुरस x निरस
● पूर्णांक x अपूर्णांक
● नि:शस्त्र x सशस्त्र
● सुजाण x अजाण
● गंभीर x अवखळ
● सुलक्षणी x कुलक्षणी
● चोर x साव
● सुज्ञ x अज्ञ
● सुकाळ x दुष्काळ
● सगुण x निर्गुण
● चपळ x मंद
● सुबोध x दुर्बोध
● दुष्ट x सुष्ट
● स्वातंत्र्य x पारतंत्र्य
● अभिमानी x निराभिमानी
● देशभक्त x देशद्रोही
● कृत्रिम x नैसर्गिक
● सकर्मक x अकर्मक
● लोभी x निर्लोभी
● लाजरा x धीट
● हिंसा x अहिंसा
● राजमार्ग x आडमार्ग
● श्वास x नि:श्वास
● सुर x असुर
● साक्षर x निरक्षर
● हानी x लाभ
● संघटन x विघटन
● सुंदर x कुरूप
● सार्थक x निरर्थक
● स्वस्थ x अस्वस्थ
● सुसंगत x विसंगत
● तप्त x थंड
● धर्म x अधर्म
● सनाथ x अनाथ
● सशक्त x अशक्त
● कीर्ती x अपकीर्ती
● ऐच्छिक x अनैच्छिक
● गुण x अवगुण
● अनुकूल x प्रतिकूल
● उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण
● यश x अपयश
● आरंभ x अखेर
● पोक्त x अल्लड
● लायक x नालायक
● सजातीय x विजातीय
● सजीव x निर्जीव
● सगुण x निर्गुण
● साक्षर x निरक्षर
● प्रकट x अप्रकट
● नफा x तोटा
● सुशिक्षित x अशिक्षित
● सुलभ x दुर्लभ
● सदाचरण x दुराचरण
● संकुचित x व्यापक
● सुधारक x सनातनी
● सुदिन x दुर्दिन
● ऋणको x धनको
● क्षणभंगुर x चिरकालीन
● अबोल x वाचाळ
● आसक्त x अनासक्त
● उत्तर x प्रत्युत्तर
● उपकार x अपकार
● घाऊक x किरकोळ
● अवजड x हलके
● उदार x अनुदार
● उतरण x चढण
● तारक x मारक
● दयाळू x निर्दय
● नाशवंत x अविनाशी
● धिटाई x भित्रेपणा
● पराभव x विजय
● राव x रंक
● रेलचेल x टंचाई
● सरळ x वक्र
● सधन x निर्धन
● वियोग x संयोग
● राकट x नाजुक
● लवचिक x ताठर
● क्षणभंगुर x चिरकालीन
● अबोल x वाचाळ
● आसक्त x अनासक्त
● उत्तर x प्रत्युत्तर
● उपकार x अपकार
● घाऊक x किरकोळ
● अवजड x हलके
● उदार x अनुदार
● उतरण x चढण
● तारक x मारक

 

Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द

 

● उपयोगी x निरुपयोगी
● उत्कर्ष x अपकर्ष
● उचित x अनुचित
● जहाल x मवाळ
● जमा x खर्च
● चढ x उतार
● कर्णमधुर x कर्णकर्कश
● गोड x कडू
● कच्चा x पक्का
● चंचल x स्थिर
● चढाई x माघार
● जलद x सावकाश
● तीक्ष्ण x बोथट
● दृश्य x अदृश्य
● समता x विषमता
● सफल x निष्फल
● शोक x आनंद
● पौर्वात्य x पाश्चिमात्य
● विधवा x सधवा
● अज्ञान x सज्ञान
● पोक्त x अल्लड
● लायक x नालायक
● सजातीय x विजातीय
● सजीव x निर्जीव
● सगुण x निर्गुण
● साक्षर x निरक्षर
● प्रकट x अप्रकट
● नफा x तोटा
● लाजरा x धीट
● हिंसा x अहिंसा
● राजमार्ग x आडमार्ग
● श्वास x नि:श्वास
● सुर x असुर
● साक्षर x निरक्षर
● सुरस x निरस
● पूर्णांक x अपूर्णांक
● उत्तर x प्रत्युत्तर
● उपकार x अपकार
● घाऊक x किरकोळ
● अवजड x हलके
● उदार x अनुदार
● उतरण x चढण
● तारक x मारक
● दयाळू x निर्दय
● नाशवंत x अविनाशी
● धिटाई x भित्रेपणा
● अवनत x उन्नत
● तीव्र x सौम्य
● अवधान x अनावधान
● प्रसन्न x अप्रसन्न
● मर्द x नामर्द
● शंका x खात्री
● कृपा x अवकृपा
● गमन x आगमन
● धर्म x अधर्म
● सनाथ x अनाथ
● सशक्त x अशक्त
● कीर्ती x अपकीर्ती
● ऐच्छिक x अनैच्छिक
● गुण x अवगुण
● अनुकूल x प्रतिकूल
● उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण
● यश x अपयश
● आरंभ x अखेर
● रसिक x अरसिक
● उंच x सखल
● आवक x जावक
● कमाल x किमान
● उच्च x नीच
● आस्तिक x नास्तिक
● अल्पायुषी x दीर्घायुषी
● अर्वाचीन x प्राचीन
● उगवती x मावळती
● अपराधी x निरपराधी

 

मराठी विरुद्धार्थी शब्द मराठी
मराठी विरुद्धार्थी शब्द मराठी

 

  • 300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द
  • opposite meaning in marathi
  • विरुद्धार्थी शब्द मराठी 
  • opposite word
  • opposite words in english
  • opposite words in hindi
  • विरुद्धार्थी शब्द
  • opposite words in marathi

 

अधिक माहितीसाठी ..

 


 

 

मला आशा आहे की आपल्याला ही पोस्ट आवडली असेल. या पोस्टमध्ये मी तुम्हाला मराठी विरुद्धार्थी शब्द बद्दल माहिती दिली आहे, तसेच  फोटोही दिले आहे.

मित्रांनो या माहिती मध्ये तुमचे काही स्वतःचे विचार किंवा कल्पना असेल किंवा काही सुचवायचे असेल काही बदल हवा असेल किंवा काही चुकी असेल तर ते आम्हाला निदर्शनास आणून द्या. याकरता तुमची कॉमेंट महत्त्वाची आहे तुमचा अभिप्राय आम्हाला  नवनवीन विषय लेखनास प्रोत्साहन देतो.

 

धन्यवाद. 

2 thoughts on “300 Opposite Words In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द”

Leave a Comment